13 February 2006

Rogers' Brigade, RFA

-----------------------------------------------------------------------------
General de Brigade Fact Sheet: Battle of Quatre-Bras

Links:
Uniform: Royal Foot Artillery
British Artillery during the Napoleonic Wars
General de Brigade
----------------------------------------------------------------------------

No comments: